Amaia Larrañaga
Amaia Larrañaga
Menú
Publicacions - Accès Universal

El disseny universal aplicat a l’accessibilitat

A l’hora de dissenyar entorns accessibles hem de tenir molta cura en no crear un segon entorn paral·lel per a les persones amb discapacitat, ja que d’aquesta manera estem actuant de manera discriminatòria i, de vegades, excloent.

Resulta molt millor construir entorns i crear serveis que puguin respondre a la diversitat funcional; aquesta és la idea fonamental del que s’ha vingut a anomenar Disseny Universal o Disseny per a tots.

diseño universal accesibilidad

Però què és el disseny universal?

“El disseny universal és un paradigma del disseny relativament nou, que dirigeix les seves accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al major nombre de persones possible, sense la necessitat d’adaptar-los o redissenyar-los d’una forma especial. El concepte sorgeix del disseny sense barreres, del disseny accessible i de la tecnologia asistiva de suport.”
Font: Wikipedia.

És interessant nomenar els 7 principis del Disseny Universal o Disseny per a Tots.

Aquests, se centren en el disseny utilitzable universalment o per tots, però cal tenir en compte que en el disseny intervenen altres aspectes, com el cost, la cultura en la qual serà usat, l’ambient, etc.; que tampoc poden oblidar-se.
Van ser ideats per: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, i Gregg Vanderheiden.

Recollim aquí la versió 2.0, de l’1 d’abril de 1997, del Centre per al Disseny Universal (NC State University, The Center for Universal Design, an initiative of the College of Design).

Els 7 principis del disseny universal.

 • 1er Principi: Ús equiparable.

  El disseny és útil i vendible a persones amb diverses capacitats.

 • 2º Principi: Ús flexible.

  El disseny s’acomoda a un ampli rang de preferències i habilitats individuals.

 • 3º Principi: Simple i intuïtiu.

  L’ús del disseny és fàcil d’entendre, atenent a l’experiència, coneixements, habilitats lingüístiques o grau de concentració actual de l’usuari.

 • 4º Principi: Informació perceptible.

  El disseny comunica de manera eficaç la informació necessària per a l’usuari, atenent a les condicions ambientals o a les capacitats sensorials de l’usuari.

 • 5º Principi: Amb tolerància a l’error.

  El disseny minimitza els riscos i les conseqüències adverses d’accions involuntàries o accidentals.

 • 6º Principi: Que exigeixi poc esforç físic.

  El disseny pot ser usat eficaç i confortablement i amb un mínim de fatiga.

 • 7º Principi: Grandària i espai per a l’accés i ús.

  Que proporcioni una grandària i espai apropiats per a l’accés, abast, manipulació i ús, atenent a la grandària del cos, la postura o la mobilitat de l’usuari.

Antoni Torrella, 144 - 08224 Terrassa

Tel/Fax 93 788 11 84 / Mòbil 606 37 57 90

amaia@amaialarranaga.com

COPYRIGHT © 2021