Amaia Larrañaga
Amaia Larrañaga
Menú
Publicacions - Supressió de Barreres

Què és la supressió de barreres arquitectòniques 
i per què és important?

La supressió de barreres arquitectòniques és un tema molt important per a una gran part de la nostra societat. A més, els canvis legislatius influiran en com es dissenyen els nous edificis i habitatges.

Per tot això, en el nostre estudi ho tenim molt en compte.

Però què és una barrera arquitectònica?

“S’anomena barrera arquitectònica als obstacles físics que impedeixen que determinats grups de població puguin arribar, accedir o moure per un espai urbà, un edifici o una part d’ell. Es tracta del tipus més conegut de barrera d’accessibilitat , ja que està present en el medi físic i és la que resulta més evident a la societat. Les barreres arquitectòniques no només dificulten o impedeixen la mobilitat a les persones amb discapacitat, sinó també a altres grups com la gent gran, persones  convalescents o les dones embarassades.”

Font: Wikipedia.

Un exemple molt comú en el nostre dia a dia serien les vorades de les voreres.

Segons un estudi del 2015 del Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid (CAFMadrid), el 70% dels edificis d’Espanya presenta barreres arquitectòniques.

El dret a la lliure mobilitat és un tema que interessa molt a la societat actual. Tots convivim amb persones la mobilitat dels quals es veu limitada per barreres arquitectòniques. És un problema quotidià que repercuteix en la qualitat de vida de les persones de mobilitat reduïda i dels seus familiars.

Tot això, ha impulsat canvis legislatius que seran d’obligatori compliment a partir d’aquest mateix 4 de desembre (2017). Data límit perquè els edificis susceptibles d’ajustos raonables siguin accessibles. En cas de no executar les obres necessàries, l’Administració podria sancionar la comunitat de propietaris. (Font: Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu Inclusió Social).

Supresión de barreras arquitectónicas

I qui pot demanar la supressió de les barreres?

Segons la llei, pot ser a instància de qualsevol propietari de l’habitatge o local que visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb algun tipus de discapacitat, o per copropietaris majors de 70 anys.

A més, l’execució d’aquest tipus d’obres és obligatòria quan vinguin imposades per les administracions públiques o a instància d’un propietari.

Ara, ja saps l’important que és la supressió de barreres arquitectòniques i per què cal repensar el disseny i l’arquitectura dels nostres futurs espais.

Antoni Torrella, 144 - 08224 Terrassa

Tel/Fax 93 788 11 84 / Mòbil 606 37 57 90

amaia@amaialarranaga.com

COPYRIGHT © 2021