Supressió de barreres

Una de les mesures fonamentals per garantir la completa integració de les persones amb discapacitat en la nostra societat és eliminar les barreres arquitectòniques que els impedeixen accedir a determinats espais, tant públics com privats.

Normativa

La normativa d’accessibilitat ja s’aplica des de fa anys perquè totes les noves construccions i urbanitzacions garanteixin l’accés, pas o entrada a qualsevol lloc o activitat, sense cap limitació per raó de discapacitat.
Però què passa amb els edificis ja construïts abans que existissin aquest tipus de normes que garanteixen l’accessibilitat arquitectònica.
La pròpia normativa estableix un termini per aplicar-la que finalitza el 4 de desembre de 2017, data en la qual tots els edificis d’habitatges existents i espai públics urbanitzats hauran d’haver realitzat tots els ajustos necessaris, sempre que es puguin implantar de manera raonable, per garantir que són accessibles per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

Rampes

La normativa existent determina exactament els requisits de disseny i construcció que han de complir les rampes perquè siguin considerades accessibles

Entre ells:
  • Tipus de directriu admissibles, rectes o corbes en funció d’un radi màxim.
  • Longitud màxima de cada tram, mesurat en projecció horitzontal.
  • Amplada mínima dels trams.
  • Pendent màxim, en funció de la longitud en projecció horitzontal dels trams.
  • Pendent màxim transversal.
  • Tipus de paviments admissibles.
  • Altiplans. Intermèdies, d’embarcament i desembarcament.
  • Baranes i passamans
Ramp for wheelchair entry with metal handrails
Contacte

amaia@amaialarranaga.com